Fælleslån & Realkredit

 

Optagelse af byggekredit/fælleslån ifm. renoveringer o.lign i ejerforeninger.

Hvis en større renovering af en ejendom, som f.eks udskiftning af taget ikke kan finansieres over driftbudgettet og eventuelt ved hjælp af den opsparede formue, anbefaler vi optagelse af et fleksibelt fælleslån.

Forløbet kunne være følgende:

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægten til en ordinær eller ekstra ordinær generalforsamling vedlagt en beskrivelse af projektets omfang og prisen herfor. I indkaldelsen kunne beskrivelsen være denne:

Udskiftning af ejendommens tag

Bestyrelsen stiller forslag om udskiftning af taget same renovering af gadefacaden efter opnået tilsagn om tilskud fra kommunen. Tag-udskiftningen vil under alle omstændigheder være nødvendig, og det opnåede tilskud skal ikke betales tilbage.

Udgiften inklusive teknikerhonorar vil andrage kroner 4.115.000 inklusive moms - all risk forsikring kroner 15.000 samt byggesagsadministration kroner 61.725 inklusive moms, hvilket vil udløse et kapitalbehov på kroner 4.191.725 inklusive moms.

Kapitalbehovet vil efter endt byggeperiode kunne nedskrives med kroner 1.993.000 som er det beløb, ejerforeningen opnår fra kvarterløfts byfornyelsesmidler således, at det endelige beløb der skal finansieres vil komme til at udgøre ca. kroner 2.198.725.

Finansiering 

Bestyrelsen foreslår, at der optages en byggekredit stor kroner 4.200.000 til en rente på 5,00% pro anno og med en løbetid på 20 år, som vil blive afløst af et anlægslån (fælleslån) på cirka kroner 2.200.000.

Der vil være mulighed for, at de ejere, som ikke ønsker at deltage i fælleslånet kan indbetale deres andel inden en nærmere fastsat dato og således friholdes for den solidariske hæftelse overfor banken.

Endvidere er det en betingelse

- at den enkelte ejer til enhver tid kan indfri sin andel af den til enhver tid værende restgæld

- at de der deltager i fælleslånet kun hæfter for 1,5 gange fordelingstallet

- at de ejere, som senere vælger at indfri deres restgæld, vil blive friholdt af den solidariske hæftelse, når restgælden er indfriet

I praksis vil Vestegnens Boligadministration indhente et eller flere lånetilbud, og i samarbejde med bestyrelsen vælge det mest attraktive tilbud.

Når renoveringen er vel overstået udarbejder vi et byggeregnskab, som godkendes af bestyrelsen. Når byggeregnskabet er godkendt, omlægges byggekreditten til selve fælleslånet, hvor de som ikke vælger at førindfri automatisk deltager.

Når der efterfølgende skal udarbejdes et årsregnskab bistår administrationen ejerforeningens revisor i udarbejdelse af et fordelingsregnskab for fælleslånet , hvoraf det vil fremgå hvilke ejerlejligheder, der deltager i fælleslånet – hvor stor deres andel er af restgælden per 31.12. & hvor stor deres andel er af årets renteudgifter.

Renteudgifterne er fradragsberettigede på ejernes selvangivelse.

Løbende vil administrationen besvare forespørgsler fra ejere – ejendomsmæglere & banker, som ønsker at kende en ejerlejligheds gæld på et givent tidspunkt, med henblik på at delindfri denne.

 

Go to top